Breaking News :
Police GBV
Home » Photo News » Botswana o ipelela Mogaka, Sir Ketumile Masire

Photo News

Botswana o ipelela Mogaka, Sir Ketumile Masire

Maabane, Labone, Phukwi a le masome mabedi le boraro, e ne e le letsatsi la matsalo la ga Tautona wa pele, Sir Ketumile Masire, le ka lone a ka bong a digetse dingwaga tse di masome a ferang bongwe le botlhano.

Sir Ketumile, Mmina Phiri jaaka bontsi bo ne bo mmitsa, o tshotswe ka 1925.

Sir Ketumile Joni Masire ke Tautona wa bobedi wa Botswana yo o busitseng go tswa ka 1980, morago ga leso la Tautona wa ntlha, Sir Seretse Khama.

Ketapele ya gagwe e wetse ka 1998, a neela Dr Festus Mogae.

Ditso di tlhalosa fa seabe sa gagwe e ne e le se se nonofileng mo go ageng Botswana nako ya a tsaya ipuso go fitlha fa a teng e le Botswana wa itsholelo le ditlhabololo tse di tsweletseng ka go gola.

Seabe sa gagwe mo temo- thuong ga se se se ka lebalwang ka le ene e ne e le morui wa popota, selo se se tlhotlheleditsweng ke gore o kile a disa mo dingwageng tsa gagwe tsa bonyana.

Go goleng ga gagwe o ne a itshupa a le matlhagatlhaga mo thutong mme puso ya mo thusa a tsweledisa dithuto tsa gagwe tse dikgolwane kwa Tiger Kloof ka 1944.

Dithuto tsa gagwe di ne tsa kgopakgopediwa ke go latlhegelwa ke batsadi ka 1946, ka a ne a patelesega go phuaganya dithuto go tla go tlamela bomonnawe.

Ka e ne e le morata-thuto, ga a aka a phutha matsogo,o ne a bona gore botoka ke gore a ithutele borutabana.

Motebejana e ne ya re ka 1950 a tlhatlosiwa maemo go nna mogokgo wa sekole se segolwane sa Kanye, maemo a a neng a a tshegetsa go fitlha ka 1955.

Dithutego tse tsa gagwe ga di ise di mo kgaoganye le lorato lo a neng a na le lone mo temo- thuong.

Seabe sa gagwe mo go tlhabololeng temo-thuo se ne sa thusa Batswana ka bontsi go inaakanya le go dirisa mekgwa ya go lema le go rua mo go tlhabolotsweng.

Mafatshe a bo a ne a lebile ka e rile ka 1957, a nna motho wa ntlha mo Africa go lemogwa ka go abelwa setlankana sa Master Farmer.

Ditiro tse a ka bolelwang ka tsone di kana ka thapo tsa loselo. Nngwe ya tsone ke go simolodisa mhama wa bobega dikgang mme ya re ka 1958 a tlhongwa go etelela pampiri ya dikgang ya Naledi ya Botswana pele. Gone foo ya bo e le jaaka fa botsalano gare ga gagwe le Sir Seretse Khama bo thaile.

Botsala jo, ya seka ya nna jwa lefela, jwa tsala phathi ya sepolotiki ya Botswana Democratic Party (BDP), e e neng ya fenya ditlhopho tsa ntlha tsa setshaba le go tlhama puso  ka 1965, ngwaga o o latelang a tlhongwa go nna mothusa tautona wa ga Sir Seretse Khama.

Ka nako ya fa a le tautona, Sir Ketumile o ne a thusa gore Botswana a bone dithuso go tswa kwa moseja, go godisa itsholelo, thuto, botsogo le go lwantsha lehuma, mme e se tsone fela tse a di kgonneng.

Puso ya gagwe e ne ya dira ka natla go godisa le go tswakanya itsholelo.

Ya re go tlogela setilo sa botautona ka 1998, Sir Ketumile a tsweledisa lorato lwa gagwe, temo-thuo le go rongwa go agisanya mafatshe mangwe a a neng a itaana ka moga e utlwa.

Nngwe ya ditiro tse a neng a di rongwa ke go etelelela lekoko le le neng le tlhotlhomisa kgatlampolo ya batho kwa Rwanda 1994.

O ne a rogwa gape e le motshereganyi wa dintwa tsa sepolotiki le go simolodisa puso e e tshwaraganetsweng kwa Democratic Republic of Congo.

O ne gape a tshereganya dintwa tsa sepolotiki kwa Lesotho ka 2007. BOKHUTLO

 • Caption:Sir Ketumile Masire (molemeng) le Sir Seretse Khama ba khutsa sekano sa Botswana Democratic Party kwa bokopanong jwa phathi eo ka 1971. Sir Ketumile o thusitse thata mo go tlhameng phathi eo ka 1961 mme a dira e le mokwaledi mogolo ka lobaka loo.

  Location:GABORONE

  Photographer:Photo Section

  Event:Botswana o ipelela Mogaka Sir Ketumile Masire

 • Caption:Ka 1980, Sir Ketumile (molemeng) o ne a ikanisiwa e le Tautona wa bobedi wa Botswana ke Ramelao mogolo, Moleleki Mokama mo Gaborone, morago ga loso lwa ga Sir Seretse Khama.

  Location:GABORONE

  Photographer:Photo Section

  Event:Botswana o ipelela Mogaka Sir Ketumile Masire

 • Caption:Tautona Masire (bobedi mojeng), Tautona wa pele wa Zambia, Dr Kenneth Kaunda (molemeng), Samora Machel wa Mozambique (bobedi molemeng) le Julius Nyerere wa Tanzania ba ya kwa kopanong ya mafatshe a a sa ikabang.

  Location:GABORONE

  Photographer:Photo Section

  Event:Botswana o ipelela Mogaka Sir Ketumile Masire

 • Caption:Mojaboswa jwa bogosi jwa ga Mmamosadinyana, Prince Charles wa Ennyelane (mojeng) a amogelwa mo Botswana ke Sir Ketumile fa a ne a etetse mono ka 1984. O ne a le mo loetong lwa dibeke tse pedi mo mafatsheng a borwa jwa Afrika.

  Location:GABORONE

  Photographer:Photo Section

  Event:Botswana o ipelela Mogaka Sir Ketumile Masire

 • Caption:Mothusa Tautona, Rre Peter Mmusi (molemeng) a abela Tautona Masire tlotla ya Naledi ya Botswana ka 1986.

  Location:GABORONE

  Photographer:Photo Section

  Event:Botswana o ipelela Mogaka Sir Ketumile Masire

 • Caption:Mohumagadi wa ga Tautona, Mme Olebile Masire (mojeng) o ne a nna a eme tautona nokeng jaaka a ne a tsweletse ka godirela Botswana le kgaolo ya Afrika ka bophara.

  Location:GABORONE

  Photographer:Photo Section

  Event:Botswana o ipelela Mogaka Sir Ketumile Masire

 • Caption:Sir Ketumile a bina le tsala ya gagwe ka letsatsi la matsalo a gagwe.

  Location:GABORONE

  Photographer:Photo Section

  Event:Botswana o ipelela Mogaka Sir Ketumile Masire

 • Caption: Tautona Masire a keteka matsalo a gagwe fa a digela dingwaga tse di masome a a ferang bongwe ka 2016. Ba ba nang le ene ke dikokomane tsa gagwe tsa ntlha (bana-ba-bana). Fa a kabo a santse a le mo botshelong o kabo a ne a ipelela dingwaga tse di masome a a ferang bongwe le botlhano maabane.

  Location:GABORONE

  Photographer:Photo Section

  Event:Botswana o ipelela Mogaka Sir Ketumile Masire

Spot Announcement corona prevent Corona Thibe
Portraits

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

more events »

Police GBV