Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Tlhoafalelang dikgwebo - mogwebi

Tlhoafalelang dikgwebo - mogwebi

Bagwebi ba kopilwe go tlhoafalela dikgwebo le go tswa ka maano a a ka ba thusang go kgona go emelana le go itsetsepela mo dikgwetlhong di tshwana le go tlhagoga ga bolwetse jwa COVID-19.

Kgakololo eo, e dirilwe ke dibui ka go farologana kwa thuto-puisanyong ya letsatsi e e neng e rulaganyeditswe bagwebi ba Bokone Botlhaba ke mogwebi Mme Gladys Muyenzelwa kwa Masunga bosheng.

Maikaelelo a thuto-puisanyo eo, e ne e le go tla go fa bagwebi le ba-na-le seabe ba bangwe sebaka sa go neelana maele le bogakolodi jwa ka fa go ka dirwang ka teng go sireletsa dikgwebo mo manokonokong a COVID-19.

Dibui di tlhalositse fa kgolo le tswelelopele ya dikgwebo e le mo diatleng tsa beng, ka go diragatsa tse ba bonang di ka bi solegela molemo.

Modulasetilo wa khansele ya Bokone Botlhaba, Mme Florah Mpetsane o ne a gakolola bagwebi go emana nokeng ka ditsela tse di farologanyeng, tse di ka thusang go godisa dikgwebo, a ba tlhaba podi matseba gape go nwa moro mananeo a puso a a itebagantseng le tsa kgwebo.

Go ntse go le foo, Mme Mpetsane o ne a gakolola bagwebi ka botlhokwa jwa go sala morago ditaelo tsa ba bongaka tsa go lwantsha kanamo ya COVID-19, a re go dira jalo go ka okela batho mo madirelong kgotsa dikgwebo tsa bone, ka ba a bo ba itumelela maiteko a go leka go sireletsa matshelo a bone.

Modulasetilo o ne a bo a leboga Mme Muyenzelwa ka go rulaganya bokopano joo.

A re seo se supa fa e le ruri a eletsa go bona dikgwebo tsa kgaolo eo di phaphasela, ka jalo o ne a mo kopa gore a seka a nyemisiwa moko ke dipalo tse di boutsana tsa bagwebi ba ba neng ba tsene thuto-puisanyo eo, mme a tswelele fela ka maitlamo a gagwe.

E ne e rile a amogela baeng, mothusa kgosi wa Masunga, Kgosi Thabo Monaga le ene a gwetlha bagwebi gore ba seka ba itsapela dikgwebo ka gope.

A re bonnyennyane jo ba bo bonang ba bo dirise ka kelelelo go leka go godisa dikgwebo le go diragatsa dingwe tse di ka tlhabololang matshelo a bone.

Kgosi Monaga o bile a ba kopa go tsaya ka tlhoafalo le go diragatsa dikgakololo tse ba di amuleng mo dithutong tseo.

Fa a tswa la gagwe, Mme Muyenzelwa yo e leng mookamedi wa Five by Five Catering and Events Management o tlhalositse fa a rulagantse dithuto tseo a sena go angwa ke go bona mo nakong eno dikgwebo dingwe di tlhotsa fa tse dingwe di phutlhame ka ntlha ya COVID-19.

A re seo se ne sa mo gwetlha go dira sengwe go leka go tla go tsibosa bagwebi ka ene go dira tsotlhe tse ba ka di kgonang go nna ba ikemiseditse go itepatepanya le dikgwetlho tse ba ka kopanang natso.

Mme Muyenzelwa a re ga go thona gore mogwebi a tlhole letsatsi lotlhe a sa dira le fa e le dipoelo dipe, a re ka jalo seo se seka sa ba nyemisa moko go ka tswelela, a tlatsa ka go re dikgwebo di ka thusa go godisa le go tlhabolola kgaolo ya bone.

O ne a leboga botlhe ba ba neng ba mo tswa thuso mo go reng bokopano joo, bo felele bo atlegile.

Go ntse go le foo, mogolwane go tswa kwa lephateng la tsa Bong kwa Masunga, Mme Onneile Gababotse o ne a tsibosa batsena bokopano joo ka dikgang tsa kgokgontsho ya bong.

A re ke tshwanelo ya mongwe le mongwe go tshwaraganela go lwantsha dikgang tsa kgokgontsho ka gotlhe mo ba ka go kgonang.

Mme Gontse Gopolang go tswa kwa lephateng la Botsogo ene o ne a supa fa go se ope yo o itseng gore seemo sa COVID-19 se ya go tswelela go fitlha leng, ka moo go le botlhokwa gore batho ba tswelele ka go bo ilela ka go sala morago ditaelo tse di lekang go kganela kanamo ya jone morago.

Mme Gopolang a re mongwe le mongwe o tshwanetse a netefatsa gore gongwe le gongwe fa a leng teng o diragatsa se se tshwanetseng mme e bile o gakolola ka bodiphatsa jwa COVID-19 fa a bonang go tlhokafala teng.

A re bagwebi ba tswelele ka go kwala maina a ba ba etelang madirelo a bone.

A re ka tshwanelo go tshwanetse go nne le motho yo o dirang jalo mo madirelong a bone, go na le gore batho ba bo ba amogana pena e le bone ba ikwalang maina.   

Baemedi go tswa kwa makalaneng a LEA le CEDA le bone ba ne ba nna le sebaka sa go tlhatlhelela bagwebi ka ditirelo tsa makalana a bone, tse ba tlhalositseng di ka thusa dikgwebo tsa bone. Bokhutlo

Source : BOPA

Author : Masego Tabengwa

Location : Masunga

Event : Thuto Puisanyo

Date : Oct 26 Mon,2020

Networks

Social Network