Breaking News :
Police GBV
Home » News » Dikgang » Monni o tsweletse ka go thusa bana

Monni o tsweletse ka go thusa bana

Monni wa Tsabong, Mme Sanah Moroka wa dingwaga tse di masome a roba bobedi le bosupa, a re thapelo le go boifa Modimo di mo thusitse go ranola neo ee tsileng e le toro.

Mme Moroka o tumile ka go alafa malwetse a bana, tshidilo ya bomme ba ba itsholofetseng le go belegisa.

“Mo tirong yame ya kalafi, ke dirisa metsi le thapelo fela,” ga tlhalosa Mme Moroka.

E re ka jaana puso e rotloetsa Batswana go dirisa dikitso tse ba nang le tsone o, Mme Moroka a re o bonye go le botlhokwa go tswelela ka go tshegetsa kitso ya gagwe.

O tlhalositse gore ka nako ya gagwe a santse a le kgarejwana, o ne a lora ditoro tse di neng di mo supa a thusa batho mme a dira jalo ka thapelo.

“Ke ne ka itsise Mme ka tse ke di bontshiwang mo ditorong. O ne a nthotloetsa go amogela thomo eo ka diatla tsoopedi. A re se ke se bontshiwang ke lesego ka jalo le sa abelwe mongwe le mongwe,” a tlhalosa.

O tlhalositse gore pele a inaakanya le tiro e, o ne a tlhorontshiwa ke go tlhoka kagiso, a sa bone boroko, mme a felela a tsere tshwetso ya go araba pitso e, ka go lemoga fa e le neo ya Modimo.

Ka ngwaga wa 1962, Mme Moroka o ne a ineela go diragatsa thomo, mme seo se tsile morago ga gore a lwale ka lebaka, mme a lemoga gore Modimo o batla go mo dirisa go thusa setshaba.

 A re o ne a lemoga fa se se neng se mo tshwenya e ne e se bolwetse, mme e le sesupo sa gore Modimo o batla go mo dirisa go thusa batho mme se se neng se lebega o kare bolwetse e le kotlhao ka a ne a ise a phuthologe go amogela thomo.

“Morago ga go ineela ke amogela thomo, ke ne ka fola mme ka simolola go thusa bana. Ke bontshiwa ke Modimo ka thapelo gore ngwana o lwala eng mme a mphe maatla le nonofo ya go mo thusa. Pele ke tsena mo tirong ya go thusa ngwana, ke tsaa thapelo gore Modimo a nkaele tsela. Ke thusitse bana ba le bantsi thata mo kgaolong e le mo dikgaolong tse dingwe, bangwe e le ba ba tswang kwa Aferika Borwa,” a tlhalosa.

Mme Moroka a re o na le dingwaga di feta masome a matlhano a ntse a tshegeditse se a se  dirang mme le mo nakong eno o santse  a tshwere ka natla go dira tiro eo.

“Ke thusa bana ka tshidilo, go ba rwesa diphogwana, khujwana  le go ba fa molemo oo itsegeng ka leina la mokumiso, oo thusang ngwana gore a nne le keletso ya dijo le gone go ba direla metsi a thapelo a nowang kana go tlhapa ka one,” ga tlhalosa Mme Moroka.

O tlhalositse gore bolwetse jwa go wela phogwana mo ngwaneng bo bakwa ke phefo le fa ngwana a tlodisiwa metlhala ee sa siamang  jaaka ya mme yo senyegetsweng ke boimana  kana motlholagadi.

O ne a tlhalosa gore fa ngwana a ka tlola motlhala wa motho yo o tlhokafaletsweng, mme a santse a le mo kutlobotlhokong go dira gore ngwana a seka  ikutlwa sentle mme seo se dire gore a tshabelelwe ke go lela  thata.

Mme Moroka a re mo dingwageng tsa maloba, ka nako e ditlamelo tsa botsogo di neng di tlhaela, o ne a thusa go sidila baimana le go belegisa.

Le fa a santse a kgona go dira jalo, Mme Moroka o rotloetsa bomme ba ba imileng go belegela kwa mafelong aa nang le ditlamelo tsa botsogo ka go babalesegile.

A re o itumedisiwa ke tiro ya gagwe ka gore morago ga go fa bana kalafi, batsadi ba tsisa ditebogo, ka jalo a re seo se mo tiisa moko le go feta ka se mo lemotsha fa a dira tiro ee botlhokwa, ya go boloka matshelo a batho.

O tsweletse a tlhalosa gore o thusa bana ntle le go lopa tuelo, ka se a se dirang e le thomo ya Modimo.  O tladitse ka gore ba ba thusitsweng ba felela ba mo leboga, e le go mo tlhatswa diatla fela ka go se tuelo e a e lopang.

Mme Moroka a re mo mabakeng mangwe, ngwana o kgona go tsisiwa  kwa go ene a gateletswe thata mo a ka se kgoneng  go mo thusa, ka jalo a mo romele kwa bookelong go thusiwa ke ba bongaka.

Le fa mo nakong eno a setse a le bokoa, ka mabaka a bogodi, Mme Moroka a re Modimo o sa ntse  o mo adimile malatsi go boloka matshelo a bana, ka jalo a re o tlaa dira tiro ya gagwe go fitlhela a ikela badimong.

O supile fa neo ya gagwe e sa jewe boswa, mme e le thomo ee tswang kwa Modimong e motho a ka sekeng a kgone go e abela yo mongwe kana bana ba gagwe. 

“Ga e tshwane le bongaka jwa setso, jo motho a rutwang tiro ya teng,” ga tlhalosa Mme Moroka. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Cathrine Simane

Location : Tsabong

Event : Polelo

Date : Sep 07 Mon,2020

Networks

Social Network