Thursday Aug 16,2018
Breaking News :
Breast Exam
Home » News » Dikgang » Magosi a tshwentswe ke boitshwaro jwa batho bangwe

Magosi a tshwentswe ke boitshwaro jwa batho bangwe

Motswana o kile a bua a re maitseo namane ya moroba, e le go supa fa maitseo e le one seriti mo mothong.

Magosi jaaka e le basireletsi le batsosolosi ba ngwao ba tshwentswe segolo bogolo ke maitsholo a a supiwang ke batho bangwe mo metseng ya bone.

Ba re maitsholo ao ke a sesha, e bile ga a tsamaelane le ngwao le ditsamaiso tsa Batswana.

Go lemogeng fa mpuru a faretswe, bogogi jwa Maunatlala bo ne jwa ema ka dinao go busetsa seemo se se tsweletseng ka go senyegela pele.

Ba dirile jalo ka go boela kwa morago, mme ba dirisa tsamaiso ya maloba e mo go yone ngwana a neng a kaiwa fa e le wa morafe, mme motsadi mongwe le mongwe a na le tetla le dithata tsa go ka mo lebisa diphoso mme fa go tlhokega a mo otlhaye.

Kgosi Mothusi Molathegi wa kgotlana ya Mosugo, o boletse mo potsolosong fa gangwe le gape ba ne ba kopana le maitsholo a a neng a ba fatlha mo motseng segolo jang mo medirong e tshwana le ya dintsho le diphuthego tsa kgotla.

O kaile fa go ne go diragala gore borre ba tle ba rwele manyena mo ditsebeng le mebese segolo jang mariga.

O ne a supa fa go ne go sa laolesege mo motseng bakeng la nnotagi e e neng e nowa morago batho ba lale ba khurumolola dipitsa kwa dintshong.

O boletse fa seemo se, se ne sa ritibala morago ga kgalemo e e tseneletseng, a supa fa le jaana ba ise ba bone sepe se se fatlhang sa mothale oo.

Kgosi Balebetse Phiri wa kgotlana ya Mogadingwana le ene fela jalo a tlhalosa fa a na le maitemogelo a gore basha ba latlhile ngwao, a supa fa le kapari ya bone e se e e amogelesegang mo setshabeng.

O ne a fa sekai ka go re go na le dikarolo dingwe tsa motho tse di sa tshwanelang go tsamaya di le mo lebaleng ka setho le tumelo ya Setswana.

A re rre le mme ka nako tsotlhe ba solofelwa gore ba bo ba ithibile magetla ka baki kana jase, tjale kana tukwi mo go bo mme fa ba tsena mo diphuthegong.

O supa fa motho a kaiwa ka fa a itsholang ka teng mo setshabeng.

A re kapari le boitsholo jwa motho bo bua go le gontsi e seng ka ene fela mme le kwa a tswang teng gape go supe le gore o godisitswe jang.

Fa a garela mafoko a banna ba lekgotla, Kgosi Phopho Mapena wa Maunatlala o boletse fa boitsholo jwa motho e le konokono mo setshabeng.

A tlhalosa fa motho e le motho ka batho ba bangwe, ka jalo a tshwanelwa ke go dira tse di amogelesegang ka nako tsotlhe go itsa kgoberego ya kagiso le ketsaetsego mo motseng.

Kgosi Mapena o gakolotse fa madume a sa jewe, a re go dumedisa motho go ka go isa golo gongwe, mme go go bulele dikgoro tse di seng kana ka sepe.

O boletse fa mo malatsing a gompieno go lekalekanwa fela, go sena pharologanyo ya mogolo le ngwana.

A re se se dirwa ke go latlha ngwao ga Batswana.

Kgosi Mapena o boletse fa Batswana ba latlhegetswe ke mowa wa bo-ja mmogo, mme a re se ga se setho, e bile ga go age morafe, ka jalo o rotloeditse setshaba go ikaga ba gakologelwe kwa ba go tswang.

A re kwa ba go yang ga ba go itse mme ke ka moo ba tshwanelwang ke go sireletsa setso le seriti sa bone ka. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Juliah Kotlhao

Location : MAUNATLALA

Event : Potsolotso

Date : Jul 11 Wed,2018

Networks

Social Network