Sunday Jul 22,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Tikologo e tlhoka tlhokomelo

Tikologo e tlhoka tlhokomelo

Tikologo e e phepa ke konokono mo botsogong jwa motho mongwe le mongwe.

Le fa go ntse jalo, maiteko a lekalana la khansele-potlana ya Mahalapye a go rotloetsa tikologo e e phepa go lebega a sa tswe tema.

Mo potsolotsong le BOPA bosheng, mogolwane wa lekalana la khansele-potlana ya Mahalapye le le lebeletseng dikgang tsa botsogo jwa tikologo, Rre Mopati Tapiso a re khansele e leka ka bojotlhe go ruta setshaba ka botlhokwa jwa tikologo e e phepa.

A re le fa ba tsweletse ka thuto jaana, go lebega bangwe ba tsweletse ka go leswafatsa tikologo ka go latlhela matlakala mo mafelong a a sa kaiwang e le a tiriso ya go nna jalo.

Rre Tapiso a re khansele-potlana ya Mahalapye e na le thulaganyo ya go tsaya matlakala mo malwapeng le mo dikgwebong gore a felele kwa lehuting la matlakala le le tlhomamisitsweng.

O kaile gore ke maikaelelo a batho ka bongwe ka bongwe le bagwebi go dirisa ditlamelo tsa khansele gore tikologo e nne phepa, ka jalo o rotloeditse gore malwapa le bagwebi ba duele bonnyennyane kwa khanseleng gore ba kgonne go tseelwe matlakala.

Rre Tapiso a re le fa Mahalapye a na le diketekete tsa batho le dikgwebo ka go farologana, o tshwenngwa ke gore dipalo tsa ba ba kwadisitseng go tseelwa matlakala e kwa tlase, ka jalo seemo se, se dira gore matlakala a latlhelwe mo mafelong a sa tlhomamisiwa. Rre Tapiso a re ka dipalo tse dintsi di sa ikwadisa go tseelwa matlakala, ga go makatse go bona matlakala a gasagasama le Mahalapye ka jseemo seo se nyenyafatsa leina la motse.

Rre Tapiso a re morafe o tshwanetse wa rwala boikarabelo jwa go laola matlakala a a tswang mo malwapeng le mo dikgwebong tsa bone.

A re ba ba kgonang ba na le tshwanelo ya go isa matlakala kwa lehuting la matlakala ka dikoloi tsa bone.

O tlhalosa gore khansele e fa morafe dithuto ka methale e e farologanyeng gore ba tlhaloganye botlhokwa jwa tikologo e e phepa.

Rre Tapiso a re sengwe se se dirwang ngwaga le ngwaga ke dikgaisano tsa bophepa tse di tsenelelwang ke metse ka go farologana.

O supile fa motse o o phepa o atswiwa gore ba kgone go tia moko le go reka tse ba di tlhokang go tswelela ba tlhokometse tikologo.

Le fa go ntse jalo, Rre Tapiso o tlhalositse fa ba se kake ba swa lentswe, ka jalo ba tlaa tswelela ba ruta banni ba Mahalapye le kgaolo potlana ka bophara ka botlhokwa jwa go phepafatsa tikologo.

Mo maitekong a go lwantsha seemo se,  Rre Tapiso a re maikaelelo ke go gagamaletsa setoropo bagwebi ba ba sa saleng tsamaiso ya diteseletso tsa go gweba ka go nna le seabe mo go phepafatseng tikologo ka go latlhela matlakala kwa lefelong le le tshwanetseng.

O kaile fa sengwe se se ba itsang go fitlhelela maitlamo a bone e le tlhaelo ya bodiredi ka ba sa itebaganya le motse wa Mahalapye o le nosi mme ba lebagane le kgaolo potlana ya Mahalapye ka kakaretso.

Le fa gontse jalo, Rre Tapiso o kaile fa se se sena go ba kgoba marapo go fitlhelela maitlamo a bone a go netefatsa gore kgaolo ya Mahalapye e nna sekao mo tikologong e e phepa.

Mo potsolotsong le banni bangwe ba Mahalapye mabapi le seemo se, Mme Gabatsale Mosaakane wa dingwaga tse di masome a ferabobedi  le bone, wa kgotlana ya Botalaote,  a re le ntswa dingwaga di setse di ile botsogo le jone bo reketla, o leka ka thata go rurifatsa fa a nna mo tikologong e e phepa.

Mme Mosaakane a re lelwapa le le seng phepa le diga seriti sa mong wa lone, a tlatsa ka gor e tikologo e e phepa e tsisa botsogo.

O supile fa mo dingwageng tsa maloba go tshuba matlakala e ne e se molato ka gore tumelo e ne e le gore mosi wa matlakala o thusa go kokoanya maru gore pula e komakome.

“Akere lona la re re seka ra tshuba matlakala mme kana rona bogologolo re ne re a tshuba tota ebile e le selo sa botlhokwa ka go ne go bitsa maru, morago pula e tshologe.”

Le fa go ntse jalo, Mme Mosaakane a re diphetogo di dirile gore go tshuba matlakala e nne molato.

O tlhalositse fa a se na kitso mabapi le lenaneo la khansele la go tseela batho matlakala mo malwapeng, ka jalo a supa gore o laola matlakala a ditlhare ka go a epela lehuti mme e re le tlala a bo a a katela.

O tlhalosa fa a itemogetse gore mo bosheng Mahalapye o tsaya kopi mo lesweng, a re ba tlholegile ba tseta bana ka metseto e e tlhatswiwang mme e bile o ne o ka seka wa bona metseto e tletsetletse le motse.

Mma Mosaakane o kaile fa banana ba gompieno ba hakgamatsa, segolobogolo ka le setho hela se ba latlhegela, a re le ntswa bagolo ba leka ka thata go phepafatsa tikologo, masigo banana ba tla ba rwele metseto ya sesha ba tla go e tshela gone mo tikologong e ba neng ba lwa le go e phepafatsa, seemo se a reng ga ba kgone le go se laola ka batho ba ba dira jaana go le bosigo ba sa bonwe.

Fa a ntsha la gagwe, Rre Jeffry Bathusi o kaile fa le bone e le banni ba motse ba itemogetse gore Mahalapye o leswe.

A re gongwe seemo se se ketefadiwa ke letlhoko la ditanka tsa matlakala tse di dirisiwang ke morafe, ka jalo fa motho a rekile sengwe a jela kwa toropong kgotsa kwa maemelong a dibese o tlhoka fa a ka latlhelang matlakala teng.

A re le fa go ntse jalo, ba na le kitso e e tletseng ka thulaganyo e khansele e nang nayo ya go tseela batho matlakala kwa malwapeng, le ntswa bone ba ba nnang mo matlong a phiriso ba bewa ka fa mosing ke beng ba matlo a ba a herisang ka ba sa duelele gore ba tseelwe matlakala. BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Mpho Maswikila

Location : MAHALAPYE

Event : potsolotso

Date : Apr 16 Mon,2018

Networks

Social Network