Monday Jul 16,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » News » Dikgang » Batsadi ba patelesega go tlhokomela ngwana

Batsadi ba patelesega go tlhokomela ngwana

Mogokaganyi wa twantsho-borukutlhi wa sepodisi sa Sejelo mo Kanye, Sub-Inspector Gakologelwang Mosepele a re ba itemogetse dipalo tse dintsi tsa batho ba ba ikgatholosang tlhokomelo ya bana.

Sub-Inspector Mosepele o tlhalositse jaana mo thuto-puisanyong ya batsadi le barutabana e e neng e rulagantswe ke komiti ya batsadi le barutabana bosheng kwa sekoleng se sebotlana sa Maisantwa mo Kanye.

O tlhalosa gore motsadi wa ngwana o tshwanetse go itse gore ngwana o a ja, o a apara le tse dingwe tse di tlhokafalang mo tlhokomelong ya ngwana, a tlatsa ka go re go sa tseye tsia ngwana, motsadi o ka tlhatlhelwa mo kgolegelong kana a lopiwa P5 000 kgotsa madi a a sa feteng P20 000.

O tladitse ka go re ngwana o na le tshwanelo ya tlhokomelo ya batsadi ka bobedi.

Mme Mosepele o kopile batsadi go reka dibuka tse di buang ka ditshwanelo tsa bana ka di ka ba fa kitso ya gore ngwana o tshwanetse go godisiwa jang.

Fa a itebaganya le thuto, o tlhalositse gore ngwana o na le tshwanelo ya go ya sekoleng a itekanetse sentle.

A re batsadi ba bangwe ba dirisa bana botlhaswa mme ba ye sekoleng ba kotlometse megopolo.

O tsweletse a re ba bangwe ba a bo ba gabile go ja, mme ba didimale fela ba bona gore ngwana o mo kgokgontshong.

Le fa go ntse jalo, Mme Mosepele o tlhalositse gore fa motho a bona borukutlhi jwa mofuta ofe fela bo diragala, go longwe mapodisi tsebe, a tlatsa ka go re fa motho a lemoga a bo a aswa senku fela o a bo a dira molato.

Fa a tswa la gagwe, mmaboipelego wa kgaolo ya Marapalalo, Mme Wame Mmapa a re batsadi ba tshwanetse go diragatsa ditshwanelo tsa bana ka fa go tshwanetseng ka teng.

O file sekai ka bonno, botsogo jo bontle, le gore batsadi ba ise bana dikokelong e seng go ba tsamaisa ba le nosi ka ba sale ka fa tlase ka dingwaga.

Mme Mmapa o gakolotse batsadi go bontsha ngwana molato a sa mo gobatse.

“Fa go sa tsene mo itee mo go letlelesegang go mmusetsa mo tseleng gore a itse gore thupa e teng mo lapeng,” ga tlatsa Mme Mmapa.

Mme Mmapa ogakolotse le gore batsadi ba direle bana matsalo, a gatelela ka gore ebile a dirwa gone foo ngwana a sena go belegwa.

Le fa go ntse jalo, modulasetilo wa komiti ya batsadi le barutabana, Rre Lephatsimile Kwape o tlhalositse  gore ba rulagantse phuthego e,  ba tshwentswe ke dilo di tshwana le go tla thari ga bana, tiriso botlhaswa ya ditagi, leswe la bana le go tlhoka go tshwaragana ga batsadi le barutabana.

Fa a akgwa Rre Kwape dikgaba, mogolwane wa lephata mo boemong jwa mogokgo wa sekole, Mme Boipelo Selelo o rurifaditse gore ke nnete bana ba bangwe ba tla sekoleng ba le leswe.

A re o ipotsa gore fa ngwana a ya sekoleng motsadi o a bo a le kae.

Mme Selelo a re o gakgamadiwa ke gore fa motsadi a bidiwa kwa sekoleng fa a bapisiwa le ngwana o ka ganela gore ngwana yoo ke wa gagwe, motsadi a phatsima.

O gakolotse batsadi go apesa bana paka ya sekole e e siameng, go ba fa sefitlholo phakela gammogo le go ba ntshetsa madi a ditlhabololo tsa sekole.

O ne a gakolola batsadi go emisa go buelela bana fa ba bileditswe maitsholo a bone, a tlatsa  ka go re ngwana o kgona go nna maitseo kwa lapeng mme mo sekoleng e nne motho o sele.

Mme Selelo a re motsadi fa a na le matshwanyego ka fa morutabana a tsayang ngwana ka teng a seka a tlhamalalela kwa ntlung ya borutelo.

O tlhalositse gore motsadi o tshwanetse a ya kwa ofising go ya go ikuela teng.

A re go dira jalo go thusa go hema gore motsadi a ye go gogomogela maikutlo mo pele ga baithuti, mo le ene go ka mo nyenyafatsang fa pele ga ngwana wa gagwe le baithuti ka ene.

Fa a ntsha mafoko a tebogo, mokhanselara wa Marapalalo, Rre Kabelo Lemme a re o leboga gore komiti ya batsadi le barutabana e bo e dirile thuto-puisano ya mofuta o.

Rre Lemme a re thuto-puissanyo e, e ka re e ka seke e felele fela fa.

O boile a leboga go bo botsadi bo tsile ka makatlanamane go tla go itseela ka tsebe le go akgela.

O tladitse ka go re fa batsadi ba ka tshwara fela jalo, le maduo a bana a ka kgatlhisa.

Fela o kopile batsadi go ipha nako go etela sekole go lekola ka fa bana ba dirang ka teng.

“A re itseng gore ga twe sengwe le sengwe se re se dirang re seka ra se tlopela, e bile a re rateng bana ba rona ka fa tlase ga kgalemo ka gore o ka tloga a go senyegela go bo go sena gore o ka mo reng.”

A re fa motsadi a bona ngwana a tla thari kwa lwapeng a tsee matsapa a go ya sekoleng go tlhomamisa mo morutabaneng gore ngwana o tswa nako mang kwa sekoleng.

A re se, se ka thusa motsadi go itse gore a ngwana o diega kwa sekoleng kgotsa mo tseleng.

Thuto-puisanyo e, e ne e tshwerwe ka fa tlase ga setlhogo se se reng: Go Godisa Moithuti wa Lobaka lono ke Selotlolo sa Katlego.” BOKHUTLO

Source : BOPA

Author : Mphoyaone Mothibi

Location : KANYE

Event : Thuto Puisano

Date : Mar 07 Wed,2018

Networks

Social Network