Sunday Jun 24,2018
Breaking News :
World Cup Begins
Home » Announcement » SETSHABA SE KOPIWA GO BATLISA MAPODISI

SETSHABA SE KOPIWA GO BATLISA MAPODISI

SETSHABA SE KOPIWA GO BATLISA MAPODISI A SEJELO MOSETSANA WA DINGWAGA TSE DI LESOME LE BOSUPA (17YEARS) WA KGOTLA YA TLAGAE KWA KANYE MAINA A GAGWE KE TSHEGOFATSO MAKGATSWANE.

O BONWE LA BOFELO KGWEDI YA NGWANATSELE E TLHOLA GANGWE 2016.O MOSWEU KA MMALA O KA NNA BOLEELE JWA 1.4METRES. O TSAMAILE A APERE BOROKGWE JO BOTALA JWA LOAPI (BLUE JEAN) SEKIPARA SE SE ROKWANA (PINK T-TSHIRT) O RWELE KEPESE E NTSHO.

YO O KA MMONANG O KA ITSISE MAPODIS A SEJELO MO MOGALENG WA 5403116, 5441536, 5441538 KGOTSA MOGALA WA MAHALA WA 999 KANA 088 600 138 KANA MAPODISI AA GAUFI.

IEC voter IEC Moshaanyana
Gender Affairs Portraits
Advertise Online

 

Events

Today event

No Event Present..

Upcoming events

more events »